Arbeiderrørsla eig fridomsomgrepet og har alltid gjort det.

Det er arbeiderrørslas fridomsomgrep som har forma det norske samfunnet.

Samstundes har høgresida i vår tid fått såkalla monopol på fridomsomgrepet. I denne artikkelen i Sosialistisk Framtid skriv eg om korleis har det gått til at høgresida har fått denne definisjonsmakta, og kva som skjedde med arbeidarrørslas forståing av fridom. Eg gjev ei skisse av historia til det vi kallar politisk fridom i den anglofone tradisjonen, og vise korleis det som var arbeiderrørsla og venstresidas hovudbodskap vart vatna ut til fordel for ein liberal variant, som seinare har satt rammene for det politiske ordskiftet.

Vonar det kan vere til nytte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s